ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)


Άρθρο 1

Έννοια και Σκοποί του Γενικού Λυκείου

1. Το «Γενικό Λύκειο» αποτελεί εκπαιδευτική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παροχής γενικής παιδείας και βαθμιαίας εμβάθυνσης και εξειδίκευσης στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα.

2. Σκοποί του Γενικού Λυκείου είναι ιδίως :

α) Η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, που θα συμβάλλει στην ισόρροπη γνωστική συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των μαθητών,

β) Η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και των ικανοτήτων των μαθητών.

γ) Η καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς αλλά και η προετοιμασία των νέων για την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών,

δ) Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της πολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας,

ε) Η ενδυνάμωση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη,

1

στ) Η διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή ούτως ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργία και τη συμμετοχή,

η) Η ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής της γνώσης και επίλυσης προβλημάτων,

θ) Η καλλιέργεια της ικανότητας κάθε ατόμου για κριτική προσέγγιση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών και

ι) Η καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των μαθητών στην αγορά εργασίας.

Άρθρο 2

Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

1. Η Α΄ Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα τριάντα τριών (33) ωρών εβδομαδιαίως, με εννέα (9) μαθήματα, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύο (2) ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται από ένα (1) μάθημα επιλογής το οποίο επιλέγεται μεταξύ τριών μαθημάτων.

Τα μαθήματα του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος και γενικής παιδείας είναι τα εξής :

α) Ελληνική Γλώσσα, εννέα (9) διδακτικών ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και τη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία,

β) Μαθηματικά, πέντε (5) ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους την Άλγεβρα και τη Γεωμετρία,

γ) Φυσικές Επιστήμες, έξι (6) ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους τη Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία,

δ) Θρησκευτικά, δύο (2) ωρών,

ε) Ιστορία, δύο (2) ωρών,

στ) Ξένη Γλώσσα, δύο (2) ωρών, (δεύτερη ξένη γλώσσα Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

2ζ) Φυσική Αγωγή, δύο (2) ωρών,

η) Πολιτική Παιδεία, δύο (2) ωρών, με διδακτέα αντικείμενα-κλάδους Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία και

θ) Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία ή project), δύο (2) ωρών.

Τα μαθήματα επιλογής του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι τα εξής :

α) Εφαρμογές Πληροφορικής, δύο (2) ωρών,

β) Τεχνολογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, δύο (2) ωρών και

γ) Έκφραση-Πολιτισμός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός, δύο (2) ωρών.

2. Στη Β΄ Τάξη Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας τριάντα (30) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και δύο (2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών, πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως έκαστη ομάδα, όπου οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν.

Τα μαθήματα του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος και γενικής παιδείας είναι τα εξής :

α) Ελληνική Γλώσσα, έξι (6) διδακτικών ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και τη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία,

β) Μαθηματικά, πέντε (5) ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους την Άλγεβρα και τη Γεωμετρία,

γ) Φυσικές Επιστήμες, έξι (6) ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους τη Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία,

δ) Θρησκευτικά, δύο (2) ωρών,

ε) Ιστορία, δύο (2) ωρών,

στ) Ξένη Γλώσσα, δύο (2) ωρών, (δεύτερη ξένη γλώσσα Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

ζ) Φυσική Αγωγή, δύο (1) ωρών,

3η) Πολιτική Παιδεία, δύο (2) ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα- κλάδους Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία

και

θ) Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία ή project), δύο (2) ωρών, ι) Φιλοσοφία, δύο (2) ωρών.

Τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι :

α)Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τριών (3) ωρών και β)Λατινικά, δύο (2) ωρών.

Τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών είναι :

α)Φυσική, τριών (3) ωρών και

β)Μαθηματικά, δύο (2) ωρών.

3. Στη Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας δώδεκα (12) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και τρεις (3) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, των Ανθρωπιστικών, των Θετικών και των Οικονομικών- Πολιτικών-Κοινωνικών Σπουδών, είκοσι (20) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως έκαστη ομάδα, όπου οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν.

Τα μαθήματα του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος και γενικής παιδείας είναι τα εξής :

α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, έξι (6) διδακτικών ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και τη Λογοτεχνία,

β) Θρησκευτικά, μιας (1) ώρα,

γ) Ιστορία, δύο (2) ωρών,

δ) Ξένη Γλώσσα, δύο (2) ωρών (Αγγλικά ή δεύτερη ξένη γλώσσα Γαλλικά ή Γερμανικά) και

ε) Φυσική Αγωγή, μιας (1) ώρας.

4Τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι :

α)Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, έντεκα (11) ωρών,

β)Λατινικά, τριών (3) ωρών

γ) Ιστορία, έξι (6) ωρών.

Τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών είναι :

α)Φυσική, έξι (6) ωρών,

β)Μαθηματικά, οκτώ (8) ωρών, ή Βιολογία οκτώ (8) ωρών

γ) Χημεία, έξι (6) ωρών

Τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού των Οικονομικών- Πολιτικών-Κοινωνικών Σπουδών είναι :

α)Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, οκτώ (8) ωρών,

β) Οικονομία & Διοίκηση , έξι (6) ωρών , όσοι επιλέγουν Παιδαγωγικά Τμήματα Αρχές Φυσικών Επιστημών έξι (6) ωρών

γ) Στοιχεία Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών έξι (6) ωρών, όσοι επιλέγουν Παιδαγωγικά Τμήματα Ιστορία έξι (6) ωρών

Άρθρο 3

Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών

1. Η αξιολόγηση στα μαθήματα και των τριών τάξεων επικεντρώνεται στην ουσιώδη κατανόηση των κεντρικών θεμάτων και θεμελιωδών εννοιών και ταυτόχρονα στην κατάκτηση ανώτερων γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως η κριτική και συνθετική σκέψη, η αξιολόγηση, η επιχειρηματολογία, η επίλυση προβλημάτων και η πρωτοτυπία.

2. Η αξιολόγηση βασίζεται ιδίως :

α) στον προσδιορισμό της ανά μάθημα εξεταστέας ύλης με βάση τις θεματικές ενότητες,

5β) στην ικανότητα διασύνδεσης ουσιωδών γνώσεων που προέρχονται από ευρύτερα τμήματα της ύλης του μαθήματος,

γ) στην κατανόηση των βασικών εννοιών ή, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο, γεγονότων, διαδικασιών ή διεργασιών του κάθε γνωστικού πεδίου

και

δ) στη δυνατότητα κριτικής αξιολόγησης και ανάπτυξης λογικών επιχειρημάτων και τεκμηρίωσης για θέματα συναφή με την ύλη.

3. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων επιλογής, της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής, με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, που ορίζονται ως εξής: αα) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και ββ) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

Ο γενικός βαθμός της Α’ Τάξης προκύπτει από τον μέσο όρο της προφορικής ή και της γραπτής, εφόσον αυτό εξετάζεται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10).

4. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, που ορίζονται ως εξής:
αα) κατά ποσοστό 50% με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας, και
ββ) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

Ο γενικός βαθμός της Β’ Τάξης προκύπτει από τον μέσο όρο της προφορικής ή και της γραπτής, εφόσον αυτό εξετάζεται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10).

65. Οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις στη Γ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν τα μαθήματα των Θρησκευτικών, της Ιστορίας, της Ξένης Γλώσσας και τρία (3) από τα μαθήματα της επιλεχθείσας Ομάδας Προσανατολισμού, σε θέματα που είναι κοινά για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου και ορίζονται ως εξής: αα) κατά ποσοστό 50%,
με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και ββ) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

Ο γενικός βαθμός της Γ’ Τάξης προκύπτει από τον μέσο όρο της προφορικής ή και της γραπτής, εφόσον αυτό εξετάζεται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόλυση του μαθητή αποτελεί η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10), καθώς και η επίτευξη μέσου όρου προφορικής και γραπτής βαθμολογίας ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, ανεξαρτήτως του μέσου όρου της βαθμολογίας αυτού.

Ο βαθμός του απολυτηρίου Γενικού Λυκείου προκύπτει από τον μέσο όρο της γενικής βαθμολογίας του μαθητή στην Α’, Β’ και Γ’ Τάξη.

Άρθρο 4

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

1. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, μετά την απόλυση, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα που: α) προκύπτουν μετά από κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) επιλέγονται από κεντρική επιτροπή εξετάσεων. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορούν να επαναλαμβάνονται κατά το ίδιο σχολικό έτος, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης γνώμης του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.

2. Οι μαθητές της Γ’ Τάξης του Γενικού Λυκείου με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ης Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν

7οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει στη σχολική τους μονάδα προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους.

Έκαστος μαθητής επιλέγει μία (1) Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού υποχρεωτικά που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία Σχολών και Τμημάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης στις οποίες επιθυμούν την εισαγωγή τους, και καθορίζετε .

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται και τροποποιείται ο αριθμός, η ονομασία των επιστημονικών πεδίων, καθώς και η ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων σε αυτά όχι αργότερα της 30ης Μαΐου εκάστου διδακτικού έτους και ισχύουν για το επόμενο διδακτικό έτος..

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο την 15η Μαρτίου εκάστου έτους, καθορίζονται ο αριθμός των εισακτέων και τα ειδικά μαθήματα ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση, καθώς και ο συντελεστής βαρύτητας κάθε μαθήματος ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση του τρέχοντος έτους.

Ο καθορισμός του συντελεστή βαρύτητας σε ένα (1) μάθημα ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση πραγματοποιείται μετά από πρόταση της γενικής συνέλευσης του αρμόδιου Τμήματος προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία περιέρχεται σε αυτόν έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους.

3. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα πανελλαδικώς τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα ανά Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης είναι τα εξής :

α) Ε.Π.Ε. – Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νομικές :

I. Νεοελληνική Γλώσσα,

II. Αρχαία,

III. Ιστορία και

IV. Λατινικά

8β) Ε.Π.Ε. - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

I. Νεοελληνική Γλώσσα,

II. Μαθηματικά,

III. Φυσική και

IV. Χημεία

γ) Ε.Π.Ε - Επιστήμες Υγείας

I. Νεοελληνική Γλώσσα

II. Φυσική

III. Χημεία και

IV. Βιολογία

δ) Ε.Π.Ε - Επιστήμες Οικονομίας, Διοίκησης και Πολιτικές

Επιστήμες :

I. Νεοελληνική Γλώσσα,

II. Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής,

III. Οικονομία & Διοίκηση

IV. Στοιχεία Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών

ε) Ε.Π.Ε. – Παιδαγωγικών Τμημάτων :

I. Νεοελληνική Γλώσσα,

II. Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής,

III. Ιστορία και

IV. Αρχές Φυσικών Επιστημών

4. Για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσμετρείται και ο «Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης» (Β.Π.Α).

Ο γενικός βαθμός προαγωγής της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 0,5, της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 0,7 και ο γενικός βαθμός απόλυσης της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 0,9 αθροίζονται και διαιρούνται δια τρία. Το εν λόγω πηλίκο αποτελεί τον Β.Π.Α.

9Όταν ο Β.Π.Α. είναι μεγαλύτερος του μέσου όρου της βαθμολογίας των τεσσάρων (4) πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, τότε ο Μ.Ο. των μαθημάτων πολλαπλασιάζεται με συντελεστές 0,5 και 0,7 και 0,9 και τα γινόμενα αυτών αθροίζονται και διαιρούνται δια του τρία. Το εν λόγω πηλίκο λογίζεται ως πέμπτος βαθμός για την εισαγωγή του μαθητή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Όταν ο Β.Π.Α. είναι μικρότερος του μέσου όρου της βαθμολογίας των τεσσάρων (4) πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, τότε ο γενικός βαθμός προαγωγής της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου προσαυξανόμενος κατά μία μονάδα και πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 0,5, ο γενικός βαθμός προαγωγής της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου προσαυξανόμενος κατά μία μονάδα και πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 0,7 και ο γενικός βαθμός απόλυσης της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου προσαυξανόμενος κατά μία μονάδα και πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 0,9 αθροίζονται και διαιρούνται δια του τρία. Το εν λόγω πηλίκο λογίζεται ως πέμπτος βαθμός για την εισαγωγή του μαθητή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

10ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.)

Άρθρο 5

Έννοια και Ίδρυση

1. Η επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται από το Επαγγελματικό

Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.).

2. Επαγγελματικά Λύκεια (Δημόσια ή Ιδιωτικά, σύμφωνα με το πλαίσιο

λειτουργίας των Ιδιωτικών Σχολείων - ν.682/1977) ιδρύονται αποκλειστικά

από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και διακρίνονται σε Ημερήσια

και Εσπερινά.

3. Επαγγελματικά Πειραματικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια

Ειδικής Αγωγής ιδρύονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και

Θρησκευμάτων. Στην απόφαση αυτή ορίζεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια

και τη λειτουργία των ανωτέρω σχολείων.

4. Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια ιδρύονται με απόφαση του

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην απόφαση αυτή ορίζεται και κάθε

αναγκαία λεπτομέρεια και τη λειτουργία των ανωτέρω σχολείων.

Η διάρκεια φοίτησης σε αυτά είναι τετραετής, συνολικά 2.730

διδακτικών ωρών, επιμερισμένων σε τέσσερα (4) διδακτικά έτη, φοιτούν δε σε

αυτά είτε εργαζόμενοι, είτε άνεργοι με κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ, είτε άλλες

κατηγορίες μαθητών οι οποίοι αδυνατούν να φοιτήσουν στο Ημερήσιο

Επαγγελματικό Λύκειο. Ελάχιστο όριο ηλικίας για την εγγραφή στα Εσπερινά

Επαγγελματικά Λύκεια είναι τα είκοσι (20) έτη. Οι απόφοιτοι των Εσπερινών

Επαγγελματικών Λυκείων έχουν πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

διαμέσου των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

11Άρθρο 6

Σκοπός

Σκοπός του Επαγγελματικού Λυκείου είναι:

α) η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου,

β) η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας και της

δημιουργικότητας,

γ) η καλλιέργεια των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων που είναι

αναγκαίες για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνική ένταξη,

δ) η παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών γνώσεων και

δεξιοτήτων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας,

ε) η ενδυνάμωση της δυνατότητας παρακολούθησης των εργασιακών

εξελίξεων, καθώς και της δυνατότητας πρόσληψης και αφομοίωσης των νέων

τεχνολογικών και επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο

πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης,

στ) η δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω σπουδών σε ανώτερη

εκπαιδευτική βαθμίδα και

ζ) η ανάπτυξη δράσεων που διασφαλίζουν την ποιότητα της τεχνικής -

επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Άρθρο 7

Διάρθρωση Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου

1. Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών, οι

οποίοι ανήκουν στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα :

α. τον «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» και

β. την «Τάξη Μαθητείας».

2. Στον «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» λειτουργούν οι Α΄, Β΄ και

Γ΄ τάξεις. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου

Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου. Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι

από την Α΄ τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου. Στη Γ΄ τάξη

εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου.

123. Στη «Τάξη Μαθητείας» (εκπαίδευση στο χώρο εργασίας η οποία

είναι προαιρετική, εγγράφονται οι προαγόμενοι της Γ’ Τάξης. Η «Τάξη

Μαθητείας» εφαρμόζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και

τον ΟΑΕΔ. Η «Τάξη Μαθητείας» έχει διάρκεια ενός (1) έτους και περιλαμβάνει

Μαθητεία, Μάθημα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα

Πιστοποίησης. Την ευθύνη τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των

φοιτούντων καθώς και όλα τα σχετικά με αυτή έχει αποκλειστικά ο ΟΑΕΔ.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια

για τη σύσταση και λειτουργία της «Τάξης Μαθητείας».

4. Μαθητές άνω των είκοσι (20) ετών εγγράφονται σε Εσπερινά

Επαγγελματικά Λύκεια.

Άρθρο 8

Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες

Οι Ομάδες Προσανατολισμού με τους αντίστοιχους Τομείς και τις

αντίστοιχες Ειδικότητες του Επαγγελματικού Λυκείου είναι οι εξής :

Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τομέας Πληροφορικής

1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (multimedia, web designer, Web

Developer, Video Games)

2. Τεχνικός Η/Υ

3. Τεχνικός Λογισμικού

Τομέας Μηχανολογίας

1. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

2. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός

Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

3. Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού

4. Τεχνικός Οχημάτων

5. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών

6. Τεχνικός Ιατρικών οργάνων

13Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

1. Τεχνικός Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων &

Υπολογιστικών Μονάδων

2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων & Εγκαταστάσεων

3. Τεχνικός Αυτοματισμού

4. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Τομέας Δομικών Έργων

1. Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Τομέας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

1. Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

2. Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης

3. Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρύπανσης

Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

2. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

3. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

4. Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και

Διατροφής

Τομέας Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

1. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

2. Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

3. Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

4. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

5. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Τομέας Πλοιάρχων

1. Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

14Τομέας Μηχανικών

1. Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

Άρθρο 9

Πρόγραμμα Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου

1. Στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα

πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται

εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι δύο (22) ωρών εβδομαδιαίως, με δέκα (10)

μαθήματα Γενικής Παιδείας, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και

εκπαιδευτικό πρόγραμμα δέκα τριών (13) ωρών εβδομαδιαίως, που

αποτελείται από τέσσερα (4) έως και έξι (6) μαθήματα Ειδικοτήτων ανά

Ομάδα Προσανατολισμού.

α. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας είναι τα εξής :

1. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 3 ώρες και

Λογοτεχνία 1 ώρα),

2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 3 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),

3. Φυσική (2 ώρες),

4. Χημεία (2 ώρες),

5. Ερευνητική Εργασία (Project) (2 ώρες),

6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (2 ώρες),

7. Ιστορία (1 ώρα),

8. Θρησκευτικά (1 ώρα),

9. Πολιτική Παιδεία, δύο (2) ώρες, με διακριτά διδακτέα

αντικείμενα-κλάδους Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές

Δικαίου και Κοινωνιολογία,

10.Φυσική Αγωγή (2 ώρες).

β .Τα μαθήματα ανά Ομάδα Προσανατολισμού στην Α’ ΕΠΑ.Λ. είναι

τα εξής :

1. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών:

151. Αρχές Μηχανολογίας (4 ώρες )

2. Αρχές Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρολογίας (3 ώρες)

3. Τεχνικό Σχέδιο (2 ώρες)

4. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός –

Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή (2 ώρες)

5. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (2 ώρες)

2. Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας :

1. Οργάνωση & Διοίκηση (4 ώρες)

2. Αρχές Λογιστικής (3 ώρες)

3. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός –

Περιβάλλον Εργασίας - Ασφάλεια & Υγιεινή (2 ώρες)

4. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (4 ώρες)

3. Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας

Τροφίμων και Διατροφής :

1. Αρχές Αγροτικής Οικονομίας (5 ώρες)

2. Αρχές Λογιστικής (2 ώρες)

3. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός –

Περιβάλλον Εργασίας - Ασφάλεια & Υγιεινή (2 ώρες)

4. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (4 ώρες)

4. Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων :

1. Ναυτική Τέχνη (2 ώρες)

2. Ναυτιλιακές Γνώσεις (2 ώρες)

3. Στοιχεία Μηχανών Πλοίου (2 ώρες)

4. Τεχνικό Σχέδιο (1 ώρα)

5. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός –

Περιβάλλον Εργασίας- Ασφάλεια & Υγιεινή (2 ώρες)

6. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (4 ώρες)

2. Στην Β΄ και Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων

τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται

16εκπαιδευτικό πρόγραμμα δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίως, με έξι (6)

μαθήματα Γενικής Παιδείας, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και

εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι τριών (23) ωρών εβδομαδιαίως που

αποτελείται από τέσσερα (4) έως και έξι (6) μαθήματα Ειδικότητας. Τα

μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται, κατά προσέγγιση, από 50% θεωρητικό

μέρος και 50% εργαστηριακό.

α. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας είναι τα εξής :

1. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και

Λογοτεχνία 1 ώρα),

2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),

3. Φυσική (2 ώρες),

4. Χημεία (2 ώρες),

5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα),

6. Φυσική Αγωγή (1 ώρα).

β. Τα μαθήματα ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού στη

Β’ και Γ’ Τάξη ΕΠΑ.Λ, καθώς και οι διδακτικές ώρες αυτών καθορίζονται με

απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση

καθορίζεται και η αντιστοιχία των διδασκόμενων μαθημάτων και των κλάδων-

ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε α’ και β’ ανάθεση και των τεσσάρων τάξεων του

ΕΠΑ.Λ.

3. Στην «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται πρόγραμμα του

εργαστηριακού μαθήματος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της

Μαθητείας» επτά (7) συνολικά ωρών, επιμερισμένο σε δύο ημέρες

εβδομαδιαίως, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ, καθώς

και τις σχολικές μονάδες του ΟΑΕΔ, από εκπαιδευτικό προσωπικό του

Υπουργείου Παιδείας και του ΟΑΕΔ για διάρκεια ενός σχολικού έτους, ήτοι
από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 30η Αυγούστου εκάστου έτους.

Στην «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο

χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28) ωρών

εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε πέντε (5) ημέρες για ένα σχολικό έτος.

17Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε

εργασιακό χώρο» διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του ΟΑΕΔ

και του εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου),

με επιπρόσθετα κίνητρα πρόσληψης του Μαθητευόμενου μετά το πέρας της

μαθητείας, για περίοδο δύο ετών τουλάχιστον. Το εργαστηριακό μάθημα

πραγματοποιείται σε Εργαστήρια του ΟΑΕΔ ή στα οικεία Εργαστηριακά

Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια του ΥΠΑΙΘ.
Ετησίως, από τη 1η Σεπτεμβρίου έως την 15η Σεπτεμβρίου, οι

απόφοιτοι της Τάξης Μαθητείας του σχολικού έτους, που ολοκληρώθηκε την
30η Αυγούστου του ίδιου έτους, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να

παρακολουθούν το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης,

συνολικής διάρκειας 70 ωρών, για την αρτιότερη προετοιμασία τους για τη

συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, απόκτησης

Πτυχίου Ειδικότητας, του ΕΟΠΠΕΠ, οι οποίες διεξάγονται ετησίως το

τελευταίο τρίμηνο του έτους. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και

Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται κάθε

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού

Προγράμματος Πιστοποίησης.

Άρθρο 10

Αναλυτικά προγράμματα σπουδών

1. Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Επαγγελματικού Λυκείου

περιλαμβάνουν:

α) Σαφώς διατυπωμένα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, που

αναλύονται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, κατά μάθημα, τομέα και

ειδικότητα,

β) Διδακτέα ύλη διαμορφωμένη σύμφωνα με τα επιδιωκόμενα

μαθησιακά αποτελέσματα κάθε μαθήματος. Η διδακτέα ύλη των μαθημάτων

εργαστηριακής εκπαίδευσης συνοδεύεται από παράρτημα, που περιγράφει

τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό για την υλοποίησή τους.

18γ) Οδηγίες διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων και των διδακτικών

τεχνικών, των μεθόδων διδασκαλίας και των ενδεδειγμένων εποπτικών

μέσων.

2. Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο αναλυτικά προγράμματα

σπουδών διαμορφώνονται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ευρωπαϊκού

συστήματος πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και

κατάρτιση (European Credit System for Vocational and Education and

Training – ECVET), που περιγράφεται στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009 (Ε.Ε. C 155/02 της

8-7-2009).

3. Για τη διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών κάθε

τομέα και ειδικότητας λαμβάνονται υπόψη και τα σχετικά επαγγελματικά

περιγράμματα, που πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης

Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα

με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης αα) της περίπτωσης α) της παραγράφου

2 του άρθρου 22 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38), σε συνδυασμό με την 11959/Η/20-

1-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου

Μάθησης και Θρησκευμάτων (Β΄ 2351), εφόσον υπάρχουν.

4. Τα ωρολόγια και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών

επανεκτιμώνται, αξιολογούνται και, αν κριθεί σκόπιμο, ανανεώνονται κάθε έξι

τουλάχιστον, έτη

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος

άρθρου.

.

Άρθρο 11

Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών

1. Η αξιολόγηση στα μαθήματα και των τριών τάξεων επικεντρώνεται

στην ουσιώδη κατανόηση των κεντρικών θεμάτων και θεμελιωδών εννοιών,

καθώς και στην κατάκτηση ανώτερων γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων,

όπως η κριτική και συνθετική σκέψη, η αξιολόγηση, η επιχειρηματολογία, η

επίλυση προβλημάτων και η πρωτοτυπία.

192. Η αξιολόγηση βασίζεται ιδίως :

α) στον προσδιορισμό της ανά μάθημα εξεταστέας ύλης με βάση τις

θεματικές ενότητες,

β) στην ικανότητα διασύνδεσης ουσιωδών γνώσεων, που προέρχονται

από ευρύτερα τμήματα της ύλης του μαθήματος,

γ) στην κατανόηση των βασικών εννοιών ή, ανάλογα με το γνωστικό

αντικείμενο, γεγονότων, διαδικασιών ή διεργασιών του κάθε γνωστικού πεδίου

και

δ) στη δυνατότητα κριτικής αξιολόγησης και ανάπτυξης λογικών

επιχειρημάτων και τεκμηρίωσης για θέματα συναφή με την ύλη.

3. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α΄ τάξη του

Επαγγελματικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα

τα διδασκόμενα μαθήματα, γενικής παιδείας και τομέα, εκτός των μαθημάτων

της Ερευνητικής Εργασίας, της Φυσικής Αγωγής και του Σχολικού

Επαγγελματικού Προσανατολισμού-Περιβάλλον Εργασίας, με κοινά θέματα

για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου που ορίζονται ως εξής: α) κατά

ποσοστό 50%, με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης

δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους

διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

Ο γενικός βαθμός της Α’ Τάξης προκύπτει από τον μέσο όρο της

προφορικής ή και της γραπτής, εφόσον αυτό εξετάζεται γραπτώς, επίδοσης

του μαθητή σε κάθε μάθημα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί η

επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10).

4. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Β΄ τάξη του

Επαγγελματικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα

τα διδασκόμενα μαθήματα, γενικής παιδείας και ειδικότητας, εκτός του

μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του

ίδιου σχολείου, που ορίζονται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα

γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

Ο γενικός βαθμός της Β’ Τάξης προκύπτει από τον μέσο όρο της

προφορικής ή και της γραπτής, εφόσον αυτό εξετάζεται γραπτώς, επίδοσης

20του μαθητή σε κάθε μάθημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του

μαθητή αποτελεί η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10).

5. Οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις στην Γ΄ τάξη του

Επαγγελματικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα

τα διδασκόμενα μαθήματα, γενικής παιδείας και ειδικότητας, εκτός του

μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του

ίδιου σχολείου, που ορίζονται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα

γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα. Ο γενικός βαθμός της Γ’

Τάξης προκύπτει από τον μέσο όρο της προφορικής ή και της γραπτής,

εφόσον αυτό εξετάζεται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόλυση του μαθητή αποτελεί η επίτευξη

γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10). Ο βαθμός του Απολυτηρίου

Επαγγελματικού Λυκείου προκύπτει από τον μέσο όρο της γενικής

βαθμολογίας του μαθητή στην Α’, Β’ και Γ’ Τάξη.

Άρθρο 12

Τίτλοι Σπουδών και Επαγγελματικά Δικαιώματα

1. Στους αποφοίτους του «Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών»

χορηγείται :

α. Απολυτήριο Λυκείου (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου)

μετά τις ενδοσχολικές εξετάσεις, και

β. Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 3, μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις

από το ΕΠΑΛ.

2. Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν Πτυχίο

Ειδικότητας επιπέδου 4 από το ΕΠΑΛ, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών

πιστοποίησης των προσόντων τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του

παρόντος.

3. Οι απόφοιτοι των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων δεν έχουν

υποχρέωση πρόσβασης στην «Τάξη Μαθητείας» για την προσέλευση τους

21

----------------------- Page 22-----------------------

στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, εφόσον έχουν συμπληρώσει

τουλάχιστον 600 ημερομίσθια στην ειδικότητα που αποφοιτούν από τη Γ’ Τάξη

του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

4. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά μόνας ή και σε συνεργασία με τα

Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή και τις Επιστημονικές Ενώσεις αποτελεί το

φορέα που εφαρμόζει τις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, για την

χορήγηση Πτυχίου Ειδικότητας, στους αποφοίτους της «Τάξης Μαθητείας»

του Επαγγελματικού Λυκείου. Κατά περίπτωση, στην οργάνωση και

διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης, συμμετέχουν και Υπουργεία που

χορηγούν αντίστοιχες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, για όσες ειδικότητες

υπάρχει τέτοιου είδους απαίτηση. Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις

πιστοποίησης, παράλληλα με το προβλεπόμενο πτυχίο ειδικότητας, αποκτούν

και την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που προβλέπεται από την

κείμενη νομοθεσία για το συγκεκριμένο επίπεδο προσόντων.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας και

Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του ΔΣ του

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και βάσει των προγραμματικών συμφωνιών του ΕΟΠΠΕΠ με τα

Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή και τις Επιστημονικές Ενώσεις ρυθμίζεται

κάθε λεπτομερειακό ζήτημα της παρούσας παραγράφου.

5. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Επαγγελματικού

Λυκείου καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται κατ’

εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του

ν. 3879/2010.

Άρθρο 13

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

1. Οι απόφοιτοι του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών ΕΠΑ.Λ., όλων

των τύπων, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις

για εισαγωγή σε σχολές των Τ.Ε.Ι., σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του

πτυχίου τους και σε ειδικό ποσοστό θέσεων, που ορίζεται με απόφαση του

22Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα

μαθήματα της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ (δύο μαθήματα γενικής παιδείας και δύο

μαθήματα ειδικότητας).

2. Οι απόφοιτοι του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών, έχουν δικαίωμα

συμμετοχής σε πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και

στα Τ.Ε.Ι., με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν για τους

αποφοίτους του Γεν